Váš košík


Som tak prázdny... :(Nakupovať


Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Prophoto s.r.o. webstránky.

 

I. Objednanie tovaru – uzavretie kúpnej zmluvy

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou Prophoto s.r.o., IČO:45899223 ako dodávateľom a zákazníkom ďalej ako odberateľom, pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetovej stránky a objednávku na výrobu foto produkov – fotokníh, kaziet na fotoknihy, cd/dv obalov, fotografií, atď. (ďalej: „produkt“) objednaných cez e-mail, prípadne e-shop. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany dodávateľa a objednávky na dodanie tovaru zo strany odberateľa.

2. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru vzniká odoslaním. Zmluva sa považuje za uzavretú po tom, ako Prophoto s.r.o. potvrdí prostredníctvom e-mailu objednávku, ktorú firme Prophoto s.r.o. zadal objednávateľ cez webstránku www.prophoto.sk (ďalej ako "objednávka") odberateľom alebo odoslaním mailom. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje: - identifikačné údaje odberateľa (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa bydliska, e-mailová adresa) - špecifikácia objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru, veľkosť, farba a pod.) a jeho množstvo. - cena a spôsob platby za tovar - miesto dodania tovaru. 

3. Odoslaním objednávky odberateľ uzaviera kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s dodávateľom, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky odberateľ tieto všeobecné obchodné podmienky dodávateľa bez výhrad prijíma.

 

II. Odstúpenie odberateľa od zmluvy

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby, nakoľko ide v zmysle § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení o tzv. „predaj tovaru“ (t.j. zhotovenie veci na zákazku) zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa „tovaru vyrobeného“ na mieru resp. „tovaru“ určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Právo zrušiť objednávku je vylúčené vzhľadom na to, že fotografie sú vyhotovené podľa požiadaviek objednávateľa a boli prispôsobené výlučne pre jeho osobnú potrebu. V prípade že sa ešte objednávka nenachádza v procese výroby, je možné jej písomné zrušenie, emailom na adrese info@prophoto.sk. Ak sa objednávka nachádza vo výrobe je možné zistiť telefonicky na tel.čísle +421 948 04 7708 alebo +421 949 237 046 a následne požiadať písomne o jej zrušenie.

 

 III. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Prophoto s.r.o. sa zaväzuje dodať fotoslužbu v čo najkratšom termíne, spravidla do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky, v závislosti od druhu objednanej fotoslužby. V období Vianoc, sviatkov a nepredvídateľných okolností môže dôjsť k predĺženiu dodacích lehôt. V prípade, že fotoslužba nebola doručená, a zhotoviteľ zákazníka nekontaktoval, zaväzuje sa zákazník zhotoviteľa bezodkladne informovať za účelom objasnenia a prípadného odstránenia problému. Dodávateľ posiela tovar odberateľovi prepravnou službou alebo poštou, pričom je zodpovedný za jeho poistenie u prepravcu. Cena prepravy je stanovená podľa cenníka prepravcu. Zmena ceny je výhradne v právomoci dodávateľa a ak sa zmení oproti cenníku, musí dodávateľ o tom informovať odberateľa ešte pred odoslaním tovaru.

Cenník prepravy:

Cenník prepravy GLS alebo slovenskej pošty v rámci Slovenskej republiky: od 5 do 10€ v závislosti od váhy balíka. 

 

Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v cene dopravy uvedenej v predchádzajúcom článku. Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase. Tovar sa považuje za doručený ak je prevzatý od prepravcu. Od tej chvíle je za ňho zodpovedný odberateľ. Tovar je majetkom dodávateľa až kým nie je odberateľom uhradená celá jeho kúpna cena. Odberateľ je povinný objednaný tovar prevziať od prepravcu. Ak ho neprevezme ma dodávateľ právo na úhradu nákladov spojených s vrátením tovaru úhrada prepravných nákladov a poistenia. Tovar, ktorý je vyrobený na mieru Odberateľovi /tovar s potlačou firmy a pod./nie je možné vrátiť bez udania dôvodu a len vtedy ak sa na ňho uplatňuje reklamácia. Odberateľ je povinný skontrolovať neporušenosť zásielky.

 

IV. Ceny

Dodávka produktu sa uskutoční za ceny, ktoré sú platné v deň uzatvorenia zmluvy, tak ako sú uvedené na webovej stránke www.prophoto.sk.  Cena obsahuje hodnotu objednávky. Cena neobsahuje prepravné náklady vrátane všetkých daní a iných súčastí ceny.

Platobné podmienky 

Ceny uvedené www stránke sa nemusia zhodovať s cenamy na našej malopredajni. Ceny na www stránke prophoto.sk pri jednotlivých tovaroch sú s DPH! Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru nasledovným spôsobom: - bezhotovostne, to znamená bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v objednávkovom formulári pred odoslaním tovaru dodávateľom, v hotovosti pri prevzatí tovaru-dobierka, na predfaktúru alebo faktúru - bezhotovostne pred doručení tovaru. V prípade platby na faktúru dodávateľ poskytuje odberateľovi splatnosť faktúry za tovar 14 dní odo dňa vystavenia dokladu. V prípade omeškania úhrady sa odberateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň omeškania. Za deň úhrady sa považuje deň keď má dodávateľ pripísanu úhradu na svojom účte. Ak odberateľ nezaplatí za tovar v stanovenom termíne, ďalší tovar mu bude poslaný iba na dobierku. 

 

V. Ďalšie zmluvné podmienky

1. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

2. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

 

VI. Zodpovednosť za poškodenie a reklamácie

Reklamácie týkajúce sa nesprávneho druhu alebo počtu tovaru akceptujeme max do 14 dní od prebratia tovaru odberateľom od prepravcu. Reklamácie týkajúce sa kvality tovaru sa riešia v súlade s obchodným zákonníkom. Reklamáciu musí odberateľ podať písomne a priložiť fotografie pripadne inú dokumentáciu preukazujúcu reklamovanú chybu tovaru. Ak sa reklamácia rieši vrátením tovaru, odberateľ je povinný poslať tovar dodávateľovi kuriérom príp. slovenskou poštou. Náklady na odoslanie tovaru späť dodávateľovi znáša dodávateľ. Na nový tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov ak nie je individuálne dohodnutá iná. Pri reklamácii sa záruka na tovar predĺžuje o dobu, ktorá zodpovedá času od nahlásenia reklamácie až po jej vybavenie a to len vtedy ak bola reklamácia opodstatnená a uznaná dodávateľom. Ak sa reklamácia riešila výmenou tovaru alebo jeho súčasti, záruka nového trvá len do doby pokiaľ trvá záruka pôvodného reklamovaného tovaru alebo jeho súčasti. Reklamácia sa nevzťahuje na tovar, ktorý nebol vhodne skladovaný alebo sa nesprávnym spôsobom udržiaval. V prípade fotokník t.z.,ak dôjde ku kontaktu s tekutinou(sliny, vlhké prsty, vlhké prostredie) v tomto prípade neakceptujeme reklamáciu. Reklamáciu vybavuje dodávateľ opravou tovaru. Ak dodávateľ nie je schopný tovar opraviť, má odberateľ nárok na vrátenie adekvátnej kúpnej ceny tovaru podľa toho, či odberateľ reklamuje celý tovar alebo len jeho časť. Drobné vady, ktoré nemajú vplyv na správnu funkčnosť príp. estetický vzhľad tovaru nie sú dôvodom na nezaplatenie faktúry za tovar v dohodnutom termíne. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za finančné a iné straty, ktoré vznikli odberateľovi z dôvodu chybného alebo nekvalitného materiálu. Produkt je vadný, ak nezodpovedá technickým štandardom digitálneho vyvolania a spracovania fotografie alebo iných foto produkov. Objednávateľ je povinný uplatniť zrejmé, bez osobitného prezerania nápadné vady bezodkladne pri dodaní tovaru, najneskôr však do 5 dní od obdržania. Neskoršie uplatnenie zrejmých vád je vylúčené. Skryté vady sa musia uplatniť bezodkladne po zistení, najneskôr však v rámci zákonnej záručnej doby 24 mesiacov. Pri oprávnených reklamáciách má Prophoto s.r.o. najskôr právo na náhradnú dodávku. Iba v prípade, že náhradná dodávka nie je možná alebo bude chybná, je objednávateľ oprávnený požadovať zrušenie zmluvy alebo zníženie ceny. V ostatnom sa záruka riadi predpismi obchodného práva. Zodpovednosť za následné škody je vylúčená.

 

VII. Ochrana údajov, zabezpečenie údajov

Pre rýchle a efektívne fungovanie objednávania a dodávania tovaru spracúva dodávateľ osobné údaje odberateľov, ktoré mu poskytnú v objednávke. Získané osobné údaje dodávateľ nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Odoslaním objednávky odberateľ udeľuje predávajúcemu v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy dodávateľom. Poskytnutie osobných údajov odberateľom je dobrovoľné. Odberateľ má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za výber motívu na tovare kupujúcim. Ak si kupujúci vyberie potlač tovaru vulgárnym, neprípustným príp. zakázaným motívom, predávajúci nie je povinný tovar vyhotoviť a dodať kupujúcemu. V takom prípade predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informuje a vráti mu cenu za tovar, ak už bola predávajúcemu zaplatená. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 07.11.2017

 

IX. Autorské práva, trestné právo

Za obsah prenášaných obrazových súborov zodpovedá výlučne objednávateľ samotný. U všetkých prác prenesených na Prophoto s.r.o. ako aj pri archivovaní obrazových údajov sa predpokladá, že objednávateľ vlastní potrebné autorské, značkové alebo iné práva. Následky z prípadného porušenia týchto práv nesie sám objednávateľ. Objednávateľ súčasne s udelením zákazky vyhlasuje, že obsah prenášaných obrazových súborov neporušuje trestné zákony. Ak by Prophoto s.r.o. zistil porušenie tohto vyhlásenia, podá bezodkladne príslušné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní.